Waarom kiezen voor bedrijven die leveren onder het Keurmerk HoutbouwersNL?

HoutbouwersNL zijn bedrijven die houtskeletbouw, CLT, modulebouw of houten dak- en gevelelementen leveren met het Keurmerk HoutbouwersNL. Ze zijn aangesloten bij de sectie Houtbouwsystemen van de
NBvT (Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie).

Het Keurmerk geeft de volgende zekerheden:
1. Duurzaamheid:
Altijd in het bezit van FSC-, PEFC-, Keurhout- en STIP-goedgekeurde certificatiesystemen (TPAC).
2. Geborgde kwaliteit
Altijd KOMO-gecertificeerd
• Met KOMO-certificatie wordt de juistheid van de toegepaste materialen, de samenstelling constructie en het
productieproces vastgelegd en kwalitatief getoetst door het onafhankelijke certificatie-instituut SKH.
• Periodiek worden onaangekondigde controles door SKH uitgevoerd bij de aangesloten bedrijven om te
beoordelen of de kwaliteit van het proces en de producten overeenkomt met hetgeen is vastgelegd in de
certificatie.
• KOMO-certificatie draagt bij aan een betere kwaliteit van het bouwwerk.

Altijd aantoonbare bouwkwaliteit conform Bouwbesluit
• KOMO-certificaten borgen de van toepassing zijnde Bouwbesluit-eisen.
• Aanvullend op de eisen uit het Bouwbesluit, worden er in deze KOMO-certificaten (private) eisen gesteld, die de
kwaliteit van de geleverde producten in hun toepassing borgen.
• Er wordt samengewerkt met betrouwbare partners (toeleveranciers) die CE of KOMO gecertificeerd zijn en/of
voldoen aan de EN14592.

Processen zijn vastgelegd (IKB)
• Werkprocessen zijn vastgelegd in IKB (Interne Kwaliteitsbewaking), waarmee kwaliteitsborging binnen het bedrijf
is geregeld.
• Gedurende het gehele productie- en bouwproces wordt hierop gestuurd en eventueel projectmatig verfijnd.
• Bedrijven hebben jarenlange ervaring met houtbouwsystemen; reeds rond 1970 zijn de eerste grootschalige
houtskeletbouwprojecten in Nederland gerealiseerd.
• Er is sprake van vergaande automatisering en mechanisering in de productie, waardoor een hoge en constante
kwaliteit wordt geleverd.
• Er wordt gewerkt met de QRM (Quick Response Manufacturing)-methode; dit maakt planningsafspraken
eenvoudig en betrouwbaar.

Kwaliteitsborgingsproces van de Wkb is makkelijker
• Er kan volledig worden vertrouwd op hetgeen geborgd is door het KOMO-certificaat.
• Dit betekent minder risico en minder werk voor de kwaliteitsborger en/of aannemer.
• Het bouwdossier is hierdoor gestandaardiseerd, eenvoudiger en overzichtelijker. Dit bespaart tijd en geld.
• De borgingsinstrumenten van o.a. KIK en Woningborg waarderen de KOMO-certificaten in hun methodiek. Met
een KOMO-certificaat wordt het risicoprofiel van onze producten of werkzaamheden geminimaliseerd.

Samenwerking met andere partners in de bouwketen
• Constructief overleg met o.a. opdrachtgevers (particulieren, woningcorporaties e.d.), architecten, adviseurs,
kwaliteitsborgers en (hoofd)aannemers versterkt elkaar en daarmee het proces.
• Minder risico tijdens het bouwproces maakt samenwerking tussen partners in de bouwketen prettiger en
efficiënter.
• We maken duidelijke afspraken met bouwpartners en komen deze na.