Uw persoonsgegevens

Op basis van de regels van de AVG kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan Bouwderij als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening (onze opdracht). De gegevens worden dan verstrekt omdat Bouwderij in dit kader een opgedragen taak heeft.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of degene die met u in verband kunnen worden gebracht. Wij verkrijgen gegevens van u, van derden (zoals gemeenten) en uit openbare bronnen en websites. U deelt onder andere persoonsgegevens met ons als u contact met ons heeft en/of gebruikmaakt van onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan de gegevens die wij nodig hebben voor de detaillering van uit te voeren werkzaamheden. Voorbeelden van gegevens zijn dan uw naam, telefoonnummer, uw e-mailadres en informatie over en foto’s/tekeningen van uw (gewenste) woning(element)/gebouw(element).

Principes
Wij hanteren de volgende principes bij de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • We verwerken enkel persoonsgegevens als er een rechtmatige grondslag voor aanwezig is. Bijvoorbeeld: de uitvoering van een wettelijke verplichting en/of werkzaamheden in uw opdracht, het vitale belang van u als betrokkene of wanneer verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in algemeen belang. In de meeste gevallen betreft het de verwerking van uw gegevens voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van onze bouwopdracht;
  • We registreren en verwerken uw gegevens zorgvuldig in ons beveiligde systeem en bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking;
  • Wanneer u wijzigingen doorgeeft op uw persoonsgegevens verwerken wij deze op zorgvuldige wijze in ons systeem;
  • We zijn terughoudend in het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Zonder de rechtmatigheid en betrouwbaarheid te toetsen worden geen gegevens gedeeld met externe partijen.

Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. Kern: we bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet vereist is.

Specifiek: deze website
Gegevens verstrekt via de formulieren op deze website worden opgeslagen in de database van de website en via e-mail naar ons verzonden. Het verzenden van deze gegevens gebeurt over een versleutelde verbinding. Wij verwerken de gegevens verstrekt via het formulier passend bij het doel van het formulier. De gegevens die u op deze manier aan ons verstrekt worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Voorts maakt deze website gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier. Persoonsgegevens bestaan uit IP-adressen welke worden geanonimiseerd. Deze website plaatst cookies voor het gebruik van Google Analytics. Deze cookies verzamelen enkel geanonimiseerde IP-adressen en algemene gegevens over uw bezoek. Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, plattegronden, etc.). Wanneer u ingesloten inhoud bekijkt, is dit hetzelfde als de betreffende website zelf bekijken. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren.

Uw rechten
De AVG stelt de rechten van de betrokkene centraal. U heeft onder meer het recht om:

  • op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
  • uw persoonsgegevens te laten aanpassen of beperkt te laten verwerken;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • bezwaar te maken;
  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd, via beveiligde verbindingen verloopt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Heeft u vragen?
Heeft u een vraag, neem dan contact met ons op via info@bouwderij.nl
Adres: Jeverweg 4, 9723 JE Groningen